Politikk

menneskeverd-i-sentrum

VALGPROGRAM FOR FROGN KrF, 2015-2019

 Menneskeverd, fellesskap, generasjonsansvar.

 Menneskeverd

Menneskeverdet er et overgripende prinsipp i kristendemokratisk ideologi. Hvert enkelt menneske har uendelig verdi og ukrenkelige rettigheter fra unnfangelse til naturlig død, først og fremst retten til liv.

Et menneske må aldri reduseres til kun et middel for å oppnå noe annet. Alle mennesker er likeverdige uavhengig av alder, prestasjoner, kjønn, seksuell legning, hudfarge, tro eller andre forskjeller mellom mennesker. Vi er forpliktet til å arbeide for likeverd, likestilling og realiseringen av menneskerettighetene for alle mennesker.

Fellesskap

Mennesket er skapt til fellesskap og utvikler og realiserer seg selv sammen med andre. Samtidig er vi mer enn bare en del av et kollektiv. Enkeltmenneskets verd gjør at ingen må utnyttes av andre som kun et middel for flertallet eller representanter for fellesskapet. Deltakelse i fellesskapet utvikler og utfordrer enkeltmennesket, men fellesskapet må også skape rom for hvert enkelt individ og verdsette mangfoldet av mennesker.

Mennesker søker fellesskap gjennom frivillige organisasjoner, lag, foreninger, arbeidsfellesskap, bedrifter og forsamlinger. Fellesskapene bidrar til engasjement og utfører en uvurderlig samfunnsinnsats. Sammen bidrar de til å bygge et velferdssamfunn, ikke bare en velferdsstat.

Tro er en viktig del av det å være menneske. Det må legges til rette for at mennesker kan få utøve sin tro i ulike tros og livssynssamfunn, forsamlinger og trosfellesskap.

Mennesket har også kulturelle behov som dekkes gjennom ulike fellesskap. Et aktivt kulturliv legger grunnlaget for et samfunn preget av trygghet, identitet og livskvalitet.

Generasjonsansvar- miljøansvar

«Vi arver ikke jorden av våre foreldre, vi låner den av våre barn»

Hver generasjon har ansvar for å forvalte jorden og alle dens ressurser på en måte som ivaretar dagens behov, samtidig som vi legger grunnlaget for at kommende generasjoner skal få muligheten til å dekke sine. Vi må legge til rette for en verdiskaping som gir kommende generasjoner noe å leve av og noe å leve for. Økonomisk vekst er ikke et mål i seg selv. Ensidige økonomiske hensyn kan ikke gå på bekostning av økologisk, sosial og kulturell utvikling. I forvaltningen av ressursene må langsiktig tenkning ha forkjørsrett.

Generasjonsansvaret innebærer at vi er satt til å bevare og foredle det beste i vårt samfunns kulturarv, og overbringe disse verdiene til våre etterkommere. Generasjonsansvaret er ikke bare tilbakeskuende. Verdier skal ikke bevares kun fordi de er en del av kulturarven, de må også være gode verdier å bygge et samfunn på.  KrF mener at det er særlig viktig å løfte frem den kristne kulturarven.

 

Frogn familien i dagliglivet

«Barn bringer fremtid og håp» 

En trygg oppvekst er en viktig forutsetning for et godt voksenliv. Familien er den viktigste arenaen for barns oppvekst. Her læres holdninger, verdier, fellesskap og omsorg. Barnehage og skole er viktige medspillere.

De fleste barn i Norge har det bra, men noen faller utenfor. KrF vil at barn og unge i Frogn skal ha en trygg oppvekst. Vi vil tilrettelegge for gode felles møteplasser i nærmiljøet, -lekeplasser, idrettsarenaer og gang, sykkel og turveier. Vi vil arbeide for et mangfold i fritidstilbudet, og støtte menigheter og organisasjoner som arbeider med barn og unge.

 

Frogn KrF vil

 Opprettholde nåværende struktur og styrke kvaliteten i barnehagene

Opprettholde nåværende struktur og styrke kvaliteten i skolen

Intensivere arbeidet mot mobbing og urettferdighet på alle arenaer

Innføre søskenmoderasjon i SFO

Styrke kommunens helsesøstertilbud

Utvide familieteamet

Gi tilbud om foreldrekurs og samlivskurs

Utrede ulike former for aktivitetskort som gir barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter

Aktivt å legge til rette for god integrering av flyktninger

Tilrettelegge for gode felles møteplasser i nærmiljøet

 

Frogns eldre

«Det skal være godt å bli gammel i Frogn»

En god alderdom handler omå kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv og egen helse så lenge egne krefter strekker til og oppleve seg nyttig i familie- og samfunnslivet. Når behovene for hjelp melder seg, må eldre få tilbud om nødvendige helsetjenester, egnet boform og annen hjelp. Alt for mange gamle opplever ensomhet, enten de bor  hjemme eler i institusjon.

 

Frogn KrF vil:

 Fremskynde bygging av omsorgsboliger på Dal

Øke kompetansen og antall ansatte i hjemmesykepleien

Øke lege og sykepleiedekningen i sykehjemmene

Tilby mer variert kost til de som mottar mat gjennom kommunens sentralkjøkken gjennom å øke «kostpengene»

Legge til rette for utvidet samarbeid mellom skole, frivillige organisasjoner og kommunen i den hensikt å styrke eldres livskvalitet og gode opplevelser

Styrke frivilligsentralen med flere tilbud til eldre, blant annet utvidet tilbud om hjelp til å mestre en digital hverdag

Etablere et team med et godt faglig tilbud til alvorlig syke og døende (palliativt team)

 

Frogns innbyggere – alle skal ha en sjanse

De fleste møter utfordringer og motgang i løpet av livet. Når livet blir krevende skal kommunen stille opp, blant annet gjennom samhandlingsreformen, gjennom tiltak forankret i egne planer for rus og psykiatri, ved utvidet helsesøstertilbud, og andre egnede arbeids og hjelpetiltak.

Frogn KrF vil:

Styrke kommunens tilbud til mennesker som opplever psykiske problemer

Etablere et team med et godt faglig tilbud til alvorlig syke og døende (palliativt team)

Etablere flere kommunale lærlingeplasser

Etablere flere kommunale praksisplasser

Skaffe til veie flere kommunale boliger

Etablere Husbankens prosjekt «Fra leie til eie»

At kommunen aktivt informerer om Husbankens ordninger

 

Kirke, kultur og idrett

«Kultur er som luften vi puster i- vi merker den ikke før den er borte»

Det må legges til rette for et levende, folkelig og frivillig engasjement innenfor kirkesamfunn, kultur og idrett

Samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten må videreutvikles

 

Frogn KrF vil

Sikre gode økonomiske rammer for Den norske kirkes arbeid

Legge til rette for gode arbeidsvilkår for ulike tros-samfunn

Videreføre ordningen om at lag og foreninger får låne kommunens lokaler vederlagsfritt

Sikre høy kvalitet i kulturskolen

Stimulere og gi støtte til et mangfoldig og rusfritt barne- og ungdomsarbeid

Videreutvikle Oscarsborg festning som et kulturelt fyrtårn

Ruste opp scenen i Badeparken

Bevare Gamle Drøbak

Legge til rette for kunstnerverksteder/atelier

 

Klima og miljø

«Vi arver ikke jorden av våre foreldre, vi låner den av våre barn»

KrF har en visjon om at Norge skal bli et nullutslippssamfunn. De nasjonale utslippene av klimagasser må reduseres med 80 prosent innen 2050. På sikt bør vi bli CO2-negative. Det vil i tilfelle innebære at utslippene av klimagasser må reduseres fra dagens nivå på 12 tonn til 2 tonn per innbygger innen 2050. For å greie dette trenger vi ambisiøse delmål. KrF står fast på klimaforlikets mål om å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990, og at to tredjedeler av utslippsreduksjonene skal tas nasjonalt.

 

Frogn Krf vil

At kommunens melding om Klima og Energi gjøres forpliktende og omgjøres til en delplan av kommuneplanen.

At det årlig fremlegges et klima og miljøregnskap

At kommunens bilpark, ved fornyelse av leasingavtaler, byttes ut med mer miljøvennlige kjøretøy

At det opprettes tilstrekkelig antall ladestasjoner for el-kjøretøy

At alle kommunens eiendommer oppgraderes for å gjøres » energigjerrige »

At el-sykler og vanlige sykler plasseres strategisk, og er tilgjengelig for kommunalt ansatte, innbyggere og besøkende

At matebusstilbudet mellom bomiljø og sentrale busstopp utvides

Sørge for nødvendige parkeringsplasser i nærheten av sentrale busstopp

Drive aktiv næringspolitikk for lokale arbeidsplasser

Etablere flere gang og sykkelveier

At det utarbeides en miljøveileder på kommunens hjemmesider som oppdateres jevnlig

Støtte etablering av et gjenbruksverksted og en gjenbruksbutikk

Etablere sammenhengende kyst sti og sikre strandsonen for allmennheten

 

Bolig

Det er en utfordring å legge til rette for prisgunstige boliger i Frogn. Boligbygging bør i størst mulig grad etableres i tilknytning til nåværende sentra og så nær trafikk knutepunkter som mulig.

Utbyggingsområder må legges til uproduktiv eller lite produktiv mark. Dyrket mark må vernes.

 

Frogn KrF vil

Legge til rette for en moderat boligutbygging i sammenheng med god infrastruktur og grønne lunger

Benytte utbyggingsavtaler som bolig-politisk virkemiddel

Innføre «Leie til eie» konseptet i regi av Husbanken til vanskeligstilte boligsøkere

Styrke arbeidet med tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Etablere en prosjektstilling for å rydde opp i «gamle» byggesaker

 

Næring

Utvikle/etablere nytt akvarium på Sjøtorget

Legge til rette for små og mellomstore bedrifter

Videreutvikle samarbeid med Frogn næringsråd

Etablere en egen funksjon/stilling med ansvar for kommunens næringsutvikling/destinasjonsutvikling.

At kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver og at ansatte får gode arbeidsforhold med mulighet for kompetanseutvikling

Drive aktiv næringspolitikk for lokale arbeidsplasser

 

Kommunestruktur

 

KrF vil:

Delta aktivt i prosessen med kommunestruktur og legge til rette for en rådgivende folkeavstemning