Drøm eller virkelighet?

Tilsynelatende er det bred enighet blant de politiske partiene i Frogn om å ta vare på Gamle Drøbak slik at byen ikke mister sitt særpreg og sjarme. Samtidig var det behov for å se på den gamle reguleringsplanen på nytt.

Rådmannen la deretter frem en godt gjennomarbeidet områdeplan for Gamle Drøbak.

At Høyre påberopte seg fagkompetanse og bearbeidet forslaget i betydelig grad kom overraskende. Høyres forslag, støttet av Frp og Sp. medførte tunge innsigelser fra NVE, Akershus fylkesutvalg og fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rådmannen har varslet at Saken kommer til fornyet behandling til høsten.
I dag må utbyggere forholde seg til gjeldende bestemmelser.
«Eksisterende bebyggelse skal bevares og tillates ikke revet. Bebyggelse kan rives dersom dette er avklart gjennom en bebyggelsesplan. Det forutsettes at bygningen gjennom planprosessen er blitt vurdert som en bygning av lav/ ingen kulturverdi. Det skal legges særlig vekt på å ivareta Drøbaks mangfoldige bygningstradisjon og miljø. I bygningstradisjonen inngår bygninger fra alle stilperioder, samt uthus og økonomibygninger. Ombygging/tilbygging og påbygging skal ta hensyn til bygningens eget særpreg og stilart, og utformes slik at områdets arkitektoniske og miljømessige kvaliteter ikke blir redusert. Ved til-/påbygging er det viktig at bygningens opprinnelige form blir fattbar. Ivaretagelse og event. tilbakeføring av elementer og historiske miljø- og bygningsverdier fra 17- og 1800-tallets trehusbebyggelse, skal særlig etterstrebes.»
Nylig deltok jeg på en befaring knyttet til utvikling av Vimpelfabrikken.

I sitt nye forslag har rådmannen bl.a. lagt følgende til grunn.

«Detaljreguleringsplan for området skal vektlegge hensynet til Vimpelfabrikken (Storgata 12) og eldre bebyggelsesstruktur i Storgata. Maks BYA på gbnr 86/19 er 65 %.

Maks byggehøyde for bygg mot Storgata er 7 m til gesims og 9 m mønehøyde. Bygg mot Storgata skal ha sal- /valmtak og møneretning skal følge gata».

Mulighetsstudie som er utarbeidet for Vimpelfabrikken er ikke i tråd med verken gamle bestemmelser eller nytt forslag. KrF forstår bekymringen som ble formidlet av beboerne i Stubs vei.

Frogn KrF har alltid arbeidet for å bevare Gamle Drøbak i tråd med riksantikvarens tilrådinger. Vi vil bevare gammel trehusbebyggelse og etablere ny bebyggelse som harmonerer med det gamle. Det er avgjørende å bevare smug, smett, vegetasjon, bakgårder og åpne plasser.

Til sammen utgjør dette Gamle Drøbak som vi både er glad i og stolte av.

Bente Bjerknes, Frogn KrF