Trafikksikkerhet i Jørnsebakken

Kommunestyret har nettopp behandlet sak om trafikksikkerhet i Jørnsebakken, Batteriveien, Solveien og Sagaveien. Saken om Batteriveien, Solveien og Sagaveien ble med et knapt flertall sendt tilbake til rådmannen for videre utredning. Dette med bakgrunn i flere uavklarte problemstillinger. Det er vi glad for.

I saken som omhandlet Jørnsebakken fremmet KrF rådmannens alternativ 2:

«Rådmannen setter i gang et forprosjekt mot en løsning med mulige breddeutvidelser, opphøyd fortau med kantstein. Det innføres forbud mot tungtransport i Jørnsebakken. Det bevilges NOK 300.000 til forprosjektet. Bevilgning belastes bevilget rammen innen trafikksikkerhetstiltak».

Til tross for at forslaget var sendt inn på forhånd, og fremmet på ordinært vis i møtet, tok ikke ordfører seg bryet med å legge opp avstemningen slik at KrFs forslag kunne bli stemt over. Det er beklagelig, og ikke i tråd med vedtatt reglement.

Høyres forslag ble votert over og oppnådde flertall med støtte fra Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet.(16 stemmer) Dermed har et knappest mulig flertall besluttet at «Jørnsebakken forblir som den er i dag. Det innføres forbud for gjennomkjøring med tungtransport begge veier mellom krysset Vestbyveien/Elleveien og Storgata.»

I saksfremlegget uttrykte rådmannen blant annet at trafikksituasjonen i Jørnsebakken er prekær. Jørnsebakken er skolevei og parkeringer i Jørnsebakken er uheldig både i forhold til trafikksikkerhet, utrykninger og vinterdrift.

KrF’s utgangspunkt er å sette hensynet til de mest sårbare trafikantene først: gående, særlig barn, mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. I tillegg ser vi nødvendigheten av å sikre fremkommelighet for blant annet utrykningskjøretøyer. Derfor ønsket vi å gå videre med en utredning, som forhåpentligvis vil ihensynta de mest alvorlige utfordringene i Jørnsebakken. Dessverre synes ikke det å være tilfelle for H, FrP og overraskende nok, også Pensjonistpartiet.

Bente Bjerknes,

Frogn KrF