Nytt rådhus?

5. September 2018 drøftet formannskapet behovet for å utrede bygging av nytt rådhus. Det var ordfører som hadde bedt rådmannen fremme saken.

Det er ingen tvil om at det er utfordrende å huse en stadig større stab på rådhuset, et hus som ble bygget i 1987, og som er påbygd og endret flere ganger etter ferdigstillelsen. Drift og vedlikehold av bygget er tungvint og lite effektivt. Strukturen på kontorarbeidsplassene er utfordrende og fører blant annet til at enhetene ikke er samlokalisert og delvis sitter i leide bygg utenfor rådhuset.

Under debatten uttrykte Krf. stor tvil om det er riktig å sette igang et slikt arbeid nå. Dette begrunnet vi slik.

Frogn kommune har investert betydelig, bla. I Ullerud helsebygg, Smia og Bølgen, og andre nødvendige investeringer er på trappene. Dette fordrer til nøkternhet, noe som også kommer til uttrykk i forarbeidene til handlingsprogram og budsjett 2019-2022. Her skriver rådmannen at det kan bli krevende å oppnå allerede vedtatt netto driftsresultat, og det legges opp til innsparinger.

Vi har allerede møtt noe av nøkternheten. Blant annet har rådmannen allerede innført endringer i matserveringen på Ullerud helsebygg.

Krf er bekymret for om investering i nytt rådhus ville gå ut over andre viktige satsingsområder, som omsorgsboliger og boliger til mennesker med psykiske utfordringer. Vi er videre bekymret for en ytterligere reduksjon av tjenestetilbudet til dem som trenger det aller mest.

Til sist endte vi opp med å støtte en utredning. En utredning er nødvendig for å komme bort fra «synsingen» og for få en opplyst debatt om behov og kostnader.

Når utredningen foreligger, forhåpentlig med mere kunnskapsbasert informasjon, er vi rede til å drøfte realitetene.

Bente Bjerknes, Frogn KrF