Mange vil dø hjemme

Vi trenger bedre tilbud til alvorlig syke og døende mennesker som ønsker å dø hjemme. Akershus KrF vil utarbeide en overordnet tenkning som på en god måte ivaretar alvorlig syke og døende, fysisk, psykisk og åndelig. Ett av forslagene er at det etableres ambulante, palliative team i hver kommune.

Nå er det 10-15 prosent som dør hjemme. Dersom forholdene legges til rette, viser undersøkelser at 40-50 prosent av alvorlig syke og døende vil velge å tilbringe sine siste dager hjemme.

Å kunne tilbringe sine siste dager i hjemmet betyr svært mye for mange. Den syke får være i kjente og trygge omgivelser og han/ hun kan opprettholde naturlig kontakt med familie og venner. For at dette skal realiseres er det en forutsetning med tett og god kontakt med høyt kvalifisert helsepersonell. Det handler om trygghet for den syke og de pårørende gjennom viten om at kvalifisert hjelp er tilgjengelig når det er behov.

Mange kommuner har allerede gjort mye for å styrke kompetansen hos helsepersonell slik at alvorlig syke og døende får best mulig omsorg. Det er bra.

Skal flere få mulighet til å tilbringe den aller siste tiden hjemme, er det behov for å styrke kompetansen ytterligere. Alternativet er innleggelse på sykehus med de begrensninger og belastningene dette innebærer, både for pasient og pårørende.

Tilbudene ved palliative spesialenheter i sykehus varierer. Ved palliativt senter på Akershus universitetssykehus er sju leger ansatt, i tillegg til spesialutdannede sykepleiere. Palliativt senter har et dekningsområde på ca. 500 000 mennesker. Det sier seg selv at tilbudet ved Akershus universitetssykehus blir begrenset og ofte kortvarig.

Et lokalt palliativt team kan gi tettere oppfølging og dermed et langt bedre tilbud til pasienter som ønsker å dø hjemme, eller til de som har behov for omsorg på et av våre sykehjem.

For den enkelte, for pårørende og samfunnsøkonomisk vil det bety mye dersom det legges enda bedre til rette slik at en større andel kan få oppfylt sitt siste ønske- å tilbringe den aller siste tiden hjemme. Det handler om respekt og menneskeverd.

Ingunn Ulfsten, førstekandidat stortingsvalget Akershus KrF
Bente Bjerknes, listekandidat stortingsvalget Akershus KrF