Interpellasjon til kommunestyremøtet 19.juni 2017

Ordfører

Ved gjennomgang av protokoller fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 14.3. og 2.5.2017 registrerer jeg at rådet har tatt opp problemstillinger som er viktige for den aktuelle gruppen. Jeg registrerer også at de ikke har fått skriftlig svar.

1. Husleiekontrakter. ( Sak 3 i protokollen fra 14.3.17)

Gruppen funksjonshemmede har etter lovverket krav på kommunal tilrettelagt bolig fra fylte 18 år. Det er åpenbart at det for de aller fleste handler om en bolig de skal bo i på ubestemt tid, for mange livet ut. Det synes derfor urimelig at de skal skrive under på midlertidige husleiekontrakter, dvs. 3 års kontrakter, på linje med andre som for en periode har behov for midlertidig kommunal boliger. For de det gjelder og ikke minst deres pårørende er det av stor betydning med forutsigbarhet og trygghet.

Spørsmål 1: Vil ordfører sørge for at de aktuelle husleiekontrakter utformes i samsvar med brukernes behov og deres lovfestede rett til bolig, og ikke utformes som midlertidige leiekontrakter?

2. Ferie for mennesker med nedsatt funksjonsevne og som har behov for assistent/ledsager i forbindelse med ferieavvikling. ( Sak 1 i protokollen fra 14.3.17)

Det nærmer seg ferietid, og de fleste av oss gleder seg til gode feriedager. Tidligere har en avdeling ( Einebu) hatt anledning til å flytte «hele huset» en ukes tid til Sponvika, noe beboerne har opplevd som en hyggelig forandring og en god sommerferie. Jeg er kjent med at det er informert fra kommunen om at dette ikke lenger kan gjennomføres med argument om at det er «urettferdig» at ikke alle boligene kan ha slikt opplegg. Likeledes er det ikke lenger mulig å legge til rette for at beboerne får gjennomført ferie med assistent/ledsager, selv om de dekker opp merkostnadene selv.

Spørsmål 2: Vil ordfører legge til rette for at det blir mulig for boenheter å gjennomføre den type ferieavvikling som fx. Einebu har hatt de siste årene, og at beboere som har behov for assistent /ledsager på sin ferie, kan få dette under forutsetning av at brukerne dekker merkostnadene.

3. Støtteordning for gjennomføring av ferie med assistent/ ledsager Det opplyses at Ski kommune har bevilget kr. 200 000 til gjennomføring av ferie for funksjonshemmede som har behov for bistand under sitt ferieopphold. Beløpet er begrenset til maksimum kr. 20 000 PR. Bruker.
Spørsmål 3: Vil ordfører stille seg positiv til at en slik ordning etableres i Frogn og innarbeides i forbindelse med handlingsprogram og budsjett for 2018-2021?

31.05.2017 Bente Bjerknes