For høy husleie i Fugleveien bofellesskap.

I kommunestyremøtet mandag 3. April fremmet KrF en interpellasjon om husleieforholdene i kommunens omsorgsboliger, blant annet i Fugleveien.
Husleien i Fugleveien er høy og beboerne har lite igjen til andre utgifter som mat og fritidsaktiviteter når husleie og strøm er betalt.
Etter at det ble kjent at KrF tok opp saken har flere kontaktet Bente Bjerknes med samme problemstilling.
Hun er glad for at rådmannen erkjente behovet for å gjøre noe med denne urettferdigheten og at han vil komme tilbake med en sak.
Du kan lese interpellasjonen her:

Til Ordfører
For en tid tilbake kjøpte Frogn kommune Fugleveien bofellesskap av USBL.
Fugleveien består av mindre leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Boligen er døgnbemannet.
Fugleveien bofellesskap dekker omtrent den samme brukergruppen som Einebu og Haukåsen bofellesskap. Allikevel er husleiene på de forskjellige bostedene høyst ulike.
Fugleveien er dyrest med en brutto husleie på kr. 11.500 inkl. Strøm. På Einebu er husleien kr. 8.000 inkl. Strøm.
Beboergruppen i disse boligene har generelt liten mulighet til å skaffe seg ekstrainntekter da mange har betydelige funksjonshemminger. De har også svært liten mulighet til å kjøpe seg egen bolig. De friskeste arbeider, blant annet på Drøbak Vaskeri. Der tjener de kr. 30 PR. Time.
Realiteten for en beboer i Fugleveien er at han eller hun sitter igjen med kr. 7176,00 etter at husleie og strøm er betalt. ( trygd kr. 16676+ kommunal bostøtte kr.1983= kr.18676 PR. Mnd.) Dette beløpet skal dekke alle andre kostnader som egenandel på medisiner, klær, mat, forsikring, telefon osv.

11.04.2011 behandlet kommunestyret en tilsvarende sak om husleiefastsettelse. Den gangen gjaldt det Ullerud bofellesskap for demente. Kommunestyret vedtok da å redusere husleien på Ullerud bofellesskap til kr. 6000 PR. Måned. Dette til forskjell fra rådmannens innstilling som den gangen var kr. 8000 PR. Måned.

KrF har tidligere tatt opp saken.
Nå reiser vi den på nytt for å be ordfører sørge for en vurdering av ovennevnte forhold i den hensikt å bidra til at husleiekostnadene i Fugleveien og Haukåsen reduseres og legges på samme nivå som på Einebu.

Bente Bjerknes,
Frogn KrF