Omsorg for alvorlig syke og døende

I kommunestyremøtet 12. Desember fremmer KrF et forslag om at rådmannen utreder hvordan Frogn kommune kan legge til rette for et palliativt ambulant team, gjerne i samarbeid med andre kommuner. Det håper vi et samlet kommunestyre vil stille seg bak.

I følge professor Olav Fredheim er det på landsbasis ca. 10-15% som dør hjemme. Olav Fredheim  anslår at ca. 40-50% vil velge å dø hjemme dersom det legges til rette, blant annet med tett oppfølging fra kvalifisert helsepersonell og god støtte fra pårørende.

Å kunne tilbringe sine siste dager i hjemmet betyr svært mye for mange. Den syke får være i kjente og trygge omgivelser og han/ hun kan opprettholde naturlig kontakt med familie og venner. Nærheten til høy kompetanse betyr også mye i denne fasen av livet.

Frogn kommune har allerede gjort mye for å styrke kompetansen hos helsepersonell slik at alvorlig syke og døende får best mulig omsorg. Det holdes regelmessige fagmøter i regi av kreftkoordinator. Det er gledelig å erfare at tilbudet når bredt ut til kommunens fagfolk innenfor helse.

Skal flere få mulighet til å dø hjemme er det behov for å styrke kompetansen ytterligere. Alternativet er innleggelse på Akershus Universitetssykehus, palliativt senter, med de begrensninger og belastningene dette innebærer, både for pasient og pårørende.

I følge professor Fredheim har palliativt senter på Akershus universitetssykehus 7 leger ansatt, i tillegg til spesialutdannede sykepleiere. Disse har et dekningsområde på ca. 500000 mennesker. Det sier seg selv at tilbudet ved Akershus Universitetssykehus blir avgrenset og ofte kortvarig. Et lokalt palliativt team vil kunne gi tettere oppfølging og dermed et langt bedre tilbud til pasienter som ønsker å dø hjemme, eller til de som har behov for omsorg på et av våre sykehjem.

For den enkelte, for pårørende og samfunnsøkonomisk vil det bety mye dersom Frogn kommune kan legge enda bedre til rette slik at en større andel kan få oppfylt sitt siste ønske- å dø hjemme.

Bente Bjerknes

Frogn KrF