KrFs svarer Pickwick-klubben: Arbeidet er igang

Drøbak Pickwick klubb har utfordret KrF på oppfølging av valgprogrammet. Det er bra. I Amta 26. oktober etterspør de spesielt hva vi har gjort for å følge opp vårt valgløfte om en næringssjef.

KrF har programfestet «Å etablere en egen funksjon/stilling med ansvar for kommunens næringsutvikling/destinasjonsutvikling».

Arbeidet er i gang

Frogn kommune har ikke tidligere utarbeidet en overordnet strategisk næringsplan. Dette arbeidet er nå igangsatt. En politisk næringskomité ble opprettet. Her deltar KrF. Første rapport med anbefalinger ble behandlet i kommunestyret 20.06.16, og følgende ble vedtatt under pkt. 3 : «Rådmannen tilpasser den administrative kapasiteten til det økte ambisjonsnivået for næringsarbeidet. Det avsettes 400.000 kr fra disposisjonsfondet for 2016. Videre finansiering innarbeides i handlingsprogrammet for 2017-2020.» Dette har rådmannen fulgt opp i nylig fremlagt budsjettforslag. Arbeidet med å fullføre en strategisk næringsplan fortsetter, og KrF gleder seg over at en stilling som næringsrådgiver er innarbeidet i budsjettet.

Boligpolitikk

I vår kommune er rimelige boliger en stor utfordring. Mange som har vokst opp i Frogn ønsker å bosette seg her, men har ikke råd. Frogn KrF har programfestet at vi vil innføre konseptet «fra leie til eie»- et konsept via Husbanken – som bidrar til at langt flere kan eie sin egen bolig. Dette fremmet vi som verbalforslag i desember 2015. Gleden er stor over at Frogn kommune nå har etablert sitt første «fra leie til eie»-prosjekt, nemlig ungdomsboliger i Vestbyveien.

For å skaffe flere kommunale boliger ønsker KrF å benytte utbyggingsavtaler som «boligpolitisk verktøy». Vi fremmet derfor et tilleggsforslag til utbyggingsavtalen om Haneborgenga. Forlaget medfører at kommunen skal ha forkjøpsrett på inntil 10 prosent av boligene. Dette er nå på plass.

Krf har arbeidet aktivt for å sette Nordre Frogn på kartet. Vi har blant annet foreslått at kommunen dekker nødvendige utbedringer langs Garderveien, slik at det er mulig for mindre utbyggere å realisere planlagt utbygging. Gang og sykkelvei langs FV 156 og lys i Glenneveien har vi fulgt opp tett. Vi gleder oss stort over at gang og sykkelveien nå er realisert. Vi ønsker ikke å legge ned Dal skole.

KrF støttet bygging av omsorgsboliger i Løktabakken og vi har fremmet forslag om å utarbeide en helhetlig integreringsplan for flyktninger.

Løftene i budsjettet

Gjennom handlingsprogram og budsjett får vi tydeliggjort om vi følger opp eget partiprogram. Ved budsjettbehandlingen i desember 2015 foreslo KrF:

  • Ikke øke prisen på SFO og innføre søskenmoderasjon
  • Styrke psykisk helse med 50% stilling
  • Ikke redusere antall lærlingplasser
  • Styrke hjemmebaserte tjenester
  • Etablere et palliativt ambulant team. ( hjelp og omsorg til alvorlig syke og døende)
  • Opprettholde rådmannens forslag om å avsette midler til drift og vedlikehold av kommunale bygg.
  • Nei til «effektiviseringer» ( innsparinger) innenfor skole, barnehage og barnevern.
  • Årlig rullering av klima og energiplanen

KrF jobber aktivt for å realisere det vi har lovet velgerne. Utgangspunktet er menneskeverd, fellesskap og generasjonsansvar. Ønsket er å bidra til at livet blir litt lettere å leve for Frogns innbyggere.