Sak 41/16 til Formannskapet 8.juni; Garderveien- prinsipiell avklaring vedrørende utbyggeres andel av kostnader til infrastruktur.

Forslag fremmet av Bente Bjerknes, KrF:

Det har lenge vært et politisk ønske å styrke boligutviklingen i Nordre Frogn. Videre har det vært et ønske om å “rydde opp”, slik at fritidseiendommer, hvor folk allerede bor, kan omreguleres til bolig. En ” opprydning” vil blant annet medføre en miljøgevinst, som godkjente vann og avløpsordninger.

Beboerne langs Garderveien har tatt dette på alvor, og fremmet en nå godkjent reguleringsplan, Kai – Slottet. Dette har de gjort på privat initiativ med de kostnadene det har medført.

 

Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg:

“Boligprisene i dette området gjør nybygging med tanke på salg til en marginal øvelse.

Det skal ikke store anleggsbidraget til før et byggeprosjekt blir innstilt på grunn av økonomi”.

Videre har rådmannen beregnet at kostnadene til oppgradering av Garderveien vil ligge mellom 26 mill. ( ” full oppgradering” ) og 5,4 mill. ( “helt nødvendig” oppgradering)  Dette vil bli endelig avklart i forprosjektet. 

Det er vedtatt at gjennomføringen skal vurderes ved rullering av handlingsprogram 2017-2020.

 

I strategiplan for tilsyn og oppfølging av ulovlige byggetiltak i Frogn, pkt. 6.3 står det blant annet:

“Særlig om ulovlig beboelse”

Skal man ta fatt i problemer knyttet til ulovlig beboelse på fritidseiendommer og i ikke godkjente boenheter er dette ikke noe ensartet gruppe tilfeller. I noen av sakene vil det gjelde fritidsboliger eller boenheter innenfor områder der det åpnes for konvertering i henhold til gjeldende regulering, der det må søkes bruksendring for bebyggelsen. Her vil målet være å få gjennomført bruksendringer ved søknad og tillatelse. Man vil kunne pålegge søknad om bruksendring dersom ulovlig bruk ikke opphører. I denne sammenhengen kan man se på muligheten for å redusere gebyrer i en periode, ha opplysningskampanjer og andre stimulerende tiltak for å rydde opp.

Frogn KrF er av den oppfatning at det er nødvendig å ta politiske grep både for å rydde opp og for å bidra til utvikling i Nordre Frogn. Langs Garderveien har beboerne allerede gjort en stor innsats for å bidra til slik ” opprydning”. Vi mener at å ikke kreve anleggsbidrag langs Garderveien samsvarer med kommunens vedtatte strategiplan, pkt. 6.3 om reduserte gebyrer/ stimuleringstiltak. 

Vi fremmer derfor alternativ 2 i rådmannens innstilling fordi vi mener den foreslåtte økonomiske tilleggsbelastning for utbyggerne kan medføre at det ikke blir bygd ut langs Garderveien.

 

Alternativ 2: Ved bygging av bolig, vesentlig utvidelse av eksisterende bolig eller oppgradering fra hytte/fritidshus langs Garderveien, eller i privat veg med utkjørsel i Garderveien, kreves det ikke anleggsbidrag.

Ordningen er å anse som et stimuleringstiltak og vil gjelde i 10 år fra vedtaksdato.