Follo eller Frogn ?

12. Juni er du med på å ta avgjørelsen – Follo eller Frogn kommune.
 Jo flere som går til stemmeurnene, jo mer vekt tillegges folkeavstemningen. Så enkelt er det. Derfor oppfordres du til å bruke stemmeretten og stemmeseddelen.
Gode intensjoner
Representanter for H, Ap og V, i alt 5 personer har vært med å fremforhandlet intensjonsavtalen på vegne av vår kommune.
Det er bestemt at den nye kommunen skal hete Follo kommune, kommunesenteret skal ligge i Ski, kommunestyret skal inntil videre bestå av 59 representanter og formannskapsmodellen legges til grunn. Resten er gode intensjoner og et forsøk på å sikre at ingen får et dårligere tjenestetilbud enn de har i dag. Intensjonsavtalen er ikke juridisk bindende og et nytt kommunestyre kan når som helst gjøre vedtak i strid med intensjonsavtalens innhold.
Mindre representasjon
Ut i fra beregninger vil vår del av den nye kommunen ( tidligere Frogn) få omtrent 5 representanter, kanskje får vi ingen. De mindre partiene kan komme til å falle helt ut.
Gode fagmiljøer
Frogn kommune har gode fagmiljøer som tilbyr tjenester som ivaretar den enkelte bruker på en god måte. En storkommune vil kunne medføre mer regelstyring, større avstand mellom beslutningstakere og brukere og dårligere tilpassede tilbud til den enkelte.
Ikke lovpålagte tjenester
Vi frykter at ikke lovpålagte tjenester, som feks. Ressurssenteret for psykisk helse, kan bli nedlagt. Vi frykter at frivillige lag og foreninger ikke lenger får låne kommunale lokaler gratis og vi frykter at egenbetalinger på ulike tjenester kan øke.(avtalens pkt. 10 ” Kommunen skal harmonisere skatter, avgifter og egenbetaling for tjenester.)
Alle ansatte er lovet å beholde jobben, og alle innbyggere loves gode, likeverdige, brukervennlige og fremtidsrettede tjenester. Det som ikke kan loves er hvor jobben eller sykehjemsplasser er lokalisert. Kanskje i Enebakk eller Oppegård?
Statlige og regionale føringer
Intensjonsavtalen beskriver at den nye kommunen må forholde seg til statlige og regionale føringer. Det synes vi er bra sett i lys av det grundige arbeidet som er nedlagt i ” Plansamarbeidet Oslo og Akershus”.
I Frogn er erfaringen at de mindre partiene har stort fokus på bevaring av frilufts/natur, jord og skogverninteresser. I en Follokommune vil disse partiene etter all sannsynlighet få mindre representasjon. Vi frykter at resultatet kan bli et flertall som presser på for å omdisponere større arealer til bolig og næring, og at en storkommune i realiteten bidrar til å svekke natur, skog og jordvern.
Distanse
En stor Follokommune vil skape økt distanse mellom innbyggere og beslutningstakere. Lokalkunnskapen blant de folkevalgte vil være begrenset. Dette anser vi som en svekkelse av lokaldemokratiet.
Frogn samarbeider med andre kommuner gjennom IKSer. Eierstyringen kan til tider oppleves tungvint. Vi tror allikevel at vår praktiske og politiske påvirkning som del av en storkommune vil bli enda mindre enn i dag.
Suverenitetsavgivelse
Valget innbyggerne i Frogn skal gjøre får avgjørende  betydning. Det er et valg som i bunn og grunn handler om å beholde eller gi fra seg styringen til andre og å avvikle Frogn kommune som en selvstendig enhet. Det handler om en lokal suverenitetsavgivelse.
Er det dette vi ønsker?
Bente Bjerknes
Frogn KrF