Interpellasjon fra Frogn kristelige folkeparti til kommunestyremøtet 2.5.2016 vedr. integrerings- og inkluderingsplan for flyktninger bosatt i Frogn.

Ordfører,

Mellom 2010-2015 har Frogn kommune bosatt i alt 133 flyktninger. 37 av dem er mindreårige, dvs. under 18 år. I 2016 skal vi ta imot ytterligere 12 enslige mindreårige flyktninger og for 2017 har IMDI anmodet kommunen om å ta imot 17 enslige, mindreårige. Dette er en sak som kommer til politisk behandling i løpet av 2017.

I vår kommune finnes det allerede gode tiltak knyttet til integrering og inkludering av flyktninger, og mange tidligere flyktninger har funnet seg godt til rette. Blant annet har Røde Kors og Frivilligsentralen flere relevante tilbud, som flyktningevenn, internasjonal kvinnegruppe og flyktningekafe, for å nevne noe. Samtidig er det tankevekkende når en av våre mindreårige forteller at noe av det viktigste han har opplevd, og som har gitt ham følelsen av å høre til, er at naboen sier hei til ham. Det er fortsatt et stykke igjen før tidligere flyktninger kan kjenne seg som en del av oss, og dermed som en del av Frognsamfunnet.

Nittedal kommune, som har utarbeidet en plan for arbeid med flyktninger skriver dette i sin innledning til planen: «Intensjonen bak flyktningeplanen for Nittedal kommune er å sikre en forutsigbar og systematisk politikk på integreringsfeltet i Nittedal. Mål- og resultatstyring er viktig for å lykkes med flyktningarbeidet, og en god administrativ og politisk forankring er avgjørende.»

For å skape reell inkludering og forebygge utvikling av parallell- samfunn i vår kommune tror vi det er viktig at kommunen går foran og utarbeider en overordnet og helhetlig plan for kommunens flyktning og integreringsarbeid. Vi tenker oss en plan som utfordrer bredt- idrettslag, kulturråd, velforeninger, næringslivet, kirken og frivillige organisasjoner som Kiwanis, Lions og Rotary, ja hele frivilligheten som helhet. I tillegg ønsker vi at planen skal ha fokus på inkludering og tilrettelegging på kommunens egne arenaer.

Vi vil derfor be ordføreren sørge for at rådmannen starter arbeidet med en integrerings og inkluderingsplan som favner bredt, og som utfordrer både kommunale, private og frivillige aktører. Dersom det er mulig søkes det om økonomiske ressurser sentralt. Vi håper at et samlet kommunestyre vil stille seg bak ønsket om en slik overordnet plan.

Bente Bjerknes, Frogn Krf.