Folkestyre eller elitestyre?

Kommunereformen skaper hodebry. Hva er best, å fortsette som egen kommune eller gå i kompaniskap med andre Follokommuner?

KrF har fulgt prosessen og deltatt aktivt i arbeidsgrupper og seminarer i regi av fylkesmannen.

Vi gikk inn i prosessen med åpent sinn. Vi ønsket å lytte og lære og å få gode begrunnelser som kunne legitimere at det var klokt og riktig at Frogn kommune slo seg sammen med en eller flere Follokommuner.

Gode begrunnelser har vi ikke fått. Tvert imot synes vi svarene har vært utydelige og ulne.

Regjeringen har bedt kommunene vurdere sammenslåing ut i fra 4 ulike kriterier.

Tjenesteyting.

Frogn kommune er en mellomstor kommune med godt over 16000 innbyggere. Vi har gode tjenestetilbud og stor politisk aktivitet. Vi driver godt innenfor de fleste tjenesteområder som skole, helse, eldreomsorg og barnevern.

For ikke lenge siden kunne kommunen feire at Frogn kommune ligger på 21. plass på Kommunebarometeret. Kommunebarometeret er en landsomfattende rapport over kommunenes tjenester innen 12 forskjellige kategorier og ut fra totalt 124 ulike nøkkeltall. Hele 62 prosent av områdene som måles i Frogn, viser framgang fra i fjor. Grunnskole, barnevern, miljø og ressurser, vann, avløp og renovasjon samt kostnadsnivå er blant de beste i landet.

Vi frykter at effekten av en stor kommune vil bidra til mer regelstyring og mindre rom for utøvelse av skjønn og lokal tilpasning.

Samfunnsutvikling.

KrF ser viktigheten av felles arealplanlegging, boligutbygging, jord, natur og skogverninteresser. Med bakgrunn i det allerede vedtatte plansamarbeidet i Oslo og Akershus kan vi ikke se hvordan en kommunesammenslåing  bidrar til ytterligere å ivareta felles arealplanlegging.

Lokaldemokrati

En stor Follokommune vil bidra til økt distanse mellom innbyggere og beslutningstakere,og den lokale kunnnskapen vil glimre med sitt fravær.

En Stor Follokommune tror vi vil svekke lokaldemokratiet. Vi frykter at de mindre partiene kan blir radert ut. Er dette en ønsker utvikling?

KrFs svar er nei.

Vi tror på et bredt meningsmangfold som et viktig premiss for et godt fungerende demokrati. Vi ønsker ikke en situasjon hvor kampen står mellom Høyre og Arbeiderpartiet. KrF ønsker fortsatt et nærdemokrati som gjør at lokalpolitikeren kan møte innbyggeren på butikken eller i andre sosiale sammenhenger. Disse møtene er verdifulle og gir nyttige innspill om hva som rører seg i lokalsamfunnet. Vi verdsetter den gode innbyggerdialogen og tror at en stor Follokommune vil redusere denne kontakten dramatisk. Vår erfaring er at lokalpolitikere har et bevisst forhold til mulig inhabilitet og handler i forhold til dette. En storkommune er ikke nødvendigvis garanti for at inhabilitet / korrupsjon ikke skjer. Garantien ligger i den enkeltes integritet og redelighet.

Myndighetsutøvelse

Frogn kommune deltar i flere Interkommunale selskaper (IKS). Vi erkjenner at eierstyringen er krevende, men mener allikevel at dette er en mindre pris å betale enn det vil koste å slå sammen flere kommuner i Follo. Om Frogn videreføres som selvstendig kommune er et alternativ til IKS i følge Einar Leknes ( forskningssenteret IRIS), å legge den aktuelle tjenesten ut på anbud.

Vår politiske og praktiske påvirking i en storkommune vil bli illusorisk.

Erfaringene fra Danmark viser at kommunesammenslåing gir stor vekst av byråkrater og reduksjon av lokalpolitikere.

Frogn KrF har gitt sin tilslutning til å samtale med Ås, Nesodden og Vestby med tanke på mulig kommunesammenslåing. Disse samtalene har ikke ført frem. Vestby har besluttet å forbli en selvstendig kommune.

Nå inviteres vi til å gå i forhandlinger med Oppegård, Ski, Ås, Enebakk og Nesodden. Det sier KrF nei til.

Frogn KrF ønsker et fortsatt folkestyre, med kort vei mellom innbyggere og lokalpolitikere.

Frogn KrF mener spørsmålet om kommunereform er så viktig at vi vil legge tilrette for en rådgivende folkeavstemning. Folkets mening vil veie tungt for oss når endelig beslutning skal tas.

Tonje Kristiansen Marken, Merethe Solberg, Bente Bjerknes

Frogn KrF