Om politireformen og Øst politidistrikt

I likhet med politimester Arne Jørgen Olafsen er Frogn KrF bekymret for forslaget til plassering av hovedsete for det nye Øst politidistrikt. (Romerike, Follo og Østfold.) Som kjent har politidirektoratet foreslått å legge hovedsetet til Grålum, ca. 3 km. utenfor Sarpsborg, et næringsområde utenfor gangavstand til nærmeste togstasjon.

Rent prinsipielt mener vi at hovedsetets beliggenhet har betydning for folks opplevelse av tilhørighet. Selv om det pr. dags dato ikke er planlagt at folk flest skal besøke hovedsetet, mener vi allikevel at det er feil å plassere et hovedsete i utkanten av området som skal betjenes.

Les også: «Skal du reise fra Lillestrøm til Grålum kollektivt, er du heldig hvis du klarer det på to timer»

Slik vi oppfatter forslaget er dette ikke i samsvar med overordnede føringer når det gjelder målsettingen om redusert bilkjøring og tilrettelegging for økt bruk av kollektivtilbud. Velger man Grålum vil de aller fleste benytte bil, både besøkende og ansatte.

Dersom politidirektøren holder fast på Grålum som hovedsete vil dette få konsekvenser for et stort antall ansatte som dermed må belage seg på betydelig lengre reisevei. Lang reisevei til møter ved hovedsetet vil også “stjele” viktig tid for politiansatte, på bekostning av andre oppgaver.

Sjansene for at fagkompetansen ved Romerike politidistrikt vil “bli med” til Sarpsborg er små. Dertil er reiseveien for lang. Dermed er faren stor for at Øst politidistrikt vil miste betydelig fagkompetanse, noe det tar tid å bygge opp igjen.

For Frogn KrF er valget klart. Ski ligger sentralt plassert med god offentlig kommunikasjon både for besøkende og ansatte. Follo politikammer er nylig bygget og det er mulighet for utvidelse.

Til sist viser vi til Frogn kommunes høringsuttalelse fra 6.11.2013 som Frogn KrF sluttet seg til. Her understreker vi blant annet betydningen av at politiet har en lokal forankring, at det oppleves som nært, lett å komme i kontakt med og der responstiden er kort ved kritiske hendelser.

Bente Bjerknes, Frogn KrF