Tjenlig og Moderne kommunal forvaltning i praksis.

???????????????????????????Noen folkevalgte tror at dess flere folkevalgte organer, dess bedre demokrati. Det er oftest ikke  resultatet. Snarere tvert i mot. I mange sammenhenger betyr oppsplitting i flere organer rollesammenblandinger, tidsspille og ansvarspulverisering.

For publikum blir saksbehandlingstiden mye lenger, og det blir en sløsing av adm  ressurser. Bare noen meget få kommunale utvalg er lovpålagte.

Gang på gang har en opplevd i denne perioden at saker som kunne og burde blitt avsluttet i hovedutvalget, må innom en rekke prosesser og ender til sist i kommunestyret, der medlemmer av hovedutvalget ofte bruker lang tid til å fortelle hva de sa, tenkte og gjorde i hovedutvalget. Samt påpeke « ord og kommafeil i saksutredningen « . Dette er ikke hverken publikumsvennlig, eller motiverer nye innbyggere til innsats for lokaldemokratiet. Særlig ikke unge som ikke har spesiell sans for « drøvtygging «.

De folkevalgte må kanskje spørre seg selv om en bruker de muligheter som faktisk finnes til å utøve POLITIKK (ikke administrasjon) uten unødig tidsspille, før en splitter ytterligere opp eksisterende beslutningsorganer som fungerer bra.

Et hovedprinsipp i kommunal forvaltning er todelingen med et folkevalgt nivå, og et administrativt nivå. Begge er hjemlet i kommuneloven.

Det adm nivå med rådmannen som hovedansvarlig, har i utgangspunktet tre overordnede hovedoppgaver. 1. Være øverste leder for alle ansatte. 2. Se til at alle saker som fremlegges til politisk behandling er forsvarlig utredet. 3. At folkevalgte vedtak iverksettes.

Sammenlignet med en skute : Folkevalgte er kaptein og bestemmer reisemålet. Rådmannen og hans mannskap styrer inne i skuta, og sørger for at målet nåes.

En viktig forutsetningen for at skuta når målet er at aktørene forstår, aksepterer, og i praksis utøver rollene for de to nivåene. At folkevalgte ikke foretar admininstrativ utøvelse, uten å ha  forutsetninger for det. Og uten å besitte den nødvendige faglige kompetanse som ansatte har, nettopp fordi de er fagpersoner.

Som politisk parti ønsker Frogn KrF å utøve POLITIKK ( og ikke administrasjon ) i alle kommunale fora. Det bør og være målsettingen for alle politiske partier.

Frogn KrF

Sigbjørn Kvistad