Er stort alltid best? – KrF og kommunereformen.

Follo kartKrFs representanter har deltatt aktivt i arbeidsgruppen som har forberedt høringen angående kommunereformen. Administrasjonen har gjort et grundig arbeid, og har vurdert ulemper og fordeler med utgangspunkt i 4 kriterier: Frogn kommune som samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og demokratisk arena.

I siste kommunestyre før sommeren ble det besluttet å legge fire alternativer ut på høring: 0- alternativet, (Frogn kommune forblir slik vi er i dag), Kystalternativet,(Nesodden, Frogn og Vestby), Follo sydvest, (Vestby, Ås og Frogn) og Stor-Follo, (alle Follokommunene slått sammen til en kommune.)

Under avstemningen i kommunestyret kunne ikke Frogn KrF stemme for å legge ut på høring en stor Follokommune (Stor-Follo). Dette begrunner vi med at det skapes for store avstander mellom det politiske/administrative nivået og den enkelte innbygger. Vi frykter at viktig lokalkunnskap vil gå tapt og vi frykter svekket lokal identitet. Vi tror at en storkommune vil ha fokuset rettet mot de store sentraene, både når det gjelder utviklingen generelt og kollektivsatsingen, og at tilbudene derfor ikke blir styrket for innbyggerne i Frogn.

Forskning viser at større enheter ikke alltid skaper et bedre tilbud til innbyggerne. Tvert imot tror vi at en storkommune vil bli mer regelstyrt og mindre oppmerksom på den enkelte innbyggers behov. Dette kan lett føre til økt rapportering og standardisering av tilbudene.

Om vi får en storkommune frykter vi at de mindre partiene vil falle ut. Uansett vil man få mindre politisk engasjement. Sannsynligheten for at vi får flere politikere på full tid er stor. Dette kan føre til at politikerne får enda større avstand til det som rører seg på grasrota.  Vi er redd for at en sammenslåing av kommuner kan ramme handelsnæringen. Vi tror også det kan medføre færre kommunale arbeidsplasser. Ved en kommunesammenslåing vil vi ganske sikkert ikke få beholde vårt eget rådhus. De samme argumentene kan gjøres gjeldende også i de andre alternativene.

Et argument som taler for å slå sammen kommuner er at vi får mulighet til overordnet arealplanlegging. Dette er viktig med tanke på boligutvikling, næringsutvikling og bevaring av dyrka mark og friluftsområder. Heldigvis er dette allerede ivaretatt gjennom Plansamarbeidet Oslo og Akershus. Alle kommuner har vært involvert i en omfattende prosess som avklarer områder for boligbygging og næringsutvikling, som igjen bidrar til en samlet strategi med tanke på å bevare dyrka mark og frilufts- rekreasjonsområder. Uansett resultat om kommunesammenslåing vil Plansamarbeidet Oslo og Akershus være bestemmende for utviklingen i vårt område.

Krf tror at Frogn kommune, med sine ca. 16000 innbyggere er godt rustet for både tjenestelevering, service til innbyggerne og som et selvstendig forvaltningsorgan.

For KrF er det avgjørende å lytte til hva innbyggerne mener. Derfor oppfordrer vi til å lese rapporten nøye og til å gi høringssvar. Fordi dette er en sak som i stor grad får konsekvenser for hver enkelt innbygger ønsker Frogn KrF å legge til rette for en rådgivende folkeavstemning.

Bente Bjerknes

Frogn KrF