Venstre på krigsstien!

IMG_1587

I dagens Amta (18.juni 2015) leser vi med forundring at Venstre v/Line Stokholm hevder at politikerne i Frogn fører en kraftløs skolepolitikk. Som dokumentasjon viser hun til hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) som kun har behandlet 3 saker i løpet av det siste året, og at sakene «bare» er tatt til orientering. Venstre mener en slik «kraftløs skolepolitikk» kan løses gjennom å dele nåværende HOOK i to hovedutvalg: ett for oppvekst og kultur med ansvar for skole og barnehager og et for helse og omsorg.
De samme synspunkter har Venstre fremmet i den politiske arbeidsgruppen som har evaluert den politiske organiseringen i kommunen.  Her fikk ikke Venstre gjennomslag.
Det er ikke første gang Venstre er på krigsstien. Venstre har tidligere kritisert valgordningen og i et leserinnlegg 2.6.2015 kritiserer Venstres ordførerkandidat de andre partienes ordførerkandidater for ikke å vise hva de står for.
Erik Lundeby forteller at han som ordfører vil utøve mer » strategisk ledelse» og ikke «bare» være en seremonimester. Han mener med dette å fornye ordførerens oppgaver og posisjon.

Det er fristende å stille spørsmål om Venstres ordførerkandidat er kjent med rollefordelingen mellom ordfører og rådmann i henhold til kommuneloven.
Venstre ser ut til å ha glemt flere forhold. Ordføreren er ordfører i kraft av det mandat som gis ham eller henne av hhv. formannskap/ kommunestyre. Ordføreren skal opptre i lojalitet til disse organers vedtak, og opptre mest mulig «samlende». Ordførerens eneste «makt» er å bestemme hvilke saker som settes på dagsorden. At ordførerens posisjon åpner mange og ulike dører har vår nåværende ordfører vist til fulle. Vi tror at den som blir Frogns neste ordfører vil gripe slike muligheter, i konstruktivt samarbeid med rådmannen.
Frogn kommune har en meget dyktig, lydhør og kompetent administrasjon. At HOOK tar f.eks. Handlingsplan for oppvekst til orientering er ikke uttrykk for en kraftløs skolepolitikk, men at vi har en meget dyktig stab, med rektorkollegiet, kommunalsjef og rådmann i spissen.
KrF erfarer at det i HOOK legges til rette for grundige og gode debatter, blant annet om skolesaker.
Vi vil oppfordre Venstre til å presentere sin egen politikk fremfor å kritisere og snakke ned arbeidet som gjøres av andre. Skal vi skape et godt samarbeidsklima handler det om » å spille hverandre gode». Det er etter vår oppfatning en av ordførers og utvalgsleders viktigste oppgaver. Det samme ansvaret hviler på hver enkelt representant som er valgt av Frogns befolkning til å ta viktige beslutninger til beste for fellesskapet.

Merethe Solberg                                                         Bente Bjerknes

Medlem, HOOK                                                          kommunestyre og formannskapsmedlem

Frogn KrF