Drøbak akvarium – et retningsvalg.

IMG_3636

I et godt og grundig innspill til kommuneplanen i 2012 lister Frogn Næringsråd opp mulige ulike ” dragere” i Drøbak sentrum. Et av disse er et videreutviklet og større akvarium.

I disse dager behandles en analyse om fremtidens Akvarium i Drøbak. Det er styret, med Anders Gunnar Johansen i spissen, som har lagt til rette for mulighetsbildet som tegnes. Styret er enige i sin anbefaling, en anbefaling som formannskapet har sluttet seg til.
Det er et solid arbeid som legges frem. I denne sammenheng vil vi særlig trekke frem ildsjelene som for omtrent 20 år siden tok initiativ til etableringen av akvariet. “Ildsjelenes initiativ og entusiasme har resultert i den kontinuerlige utvikling av aktiviteter og nyskaping som gir Drøbak særpreg som tettsted”, heter det i rapporten. Og KrF slutter seg til: Deres innsats har vært uvurderlig.
KrF har lenge arbeidet for et nytt og attraktivt Akvarium,  ikke minst inspirert av Næringsrådets rapport. Akvariet har format i seg til å bli Drøbaks største og viktigste trekkplaster og «drager».
Vi gleder oss over at en storsatsing på akvariet nå får bred tverrpolitisk støtte. Det vil skape store positive ringvirkninger, både for næringsdrivende, innbyggerne og for turismen, som er et av kommunens satsingsområder innen næringsutvikling.
Et stort akvarium, julehuset, kunst og kultursatsingen, trehusbebyggelsen , spisestedene og Oscarsborg – alt spiller sammen slik at vi sammen kan skape enda mere liv og røre i Drøbak sentrum.

I dag heier vi på Drøbak akvarium og er trygge på at Drøbak akvarium, i samarbeid med både kommunen og private investorer, arbeider videre med planene om en fremtidsrettet utvikling av akvariet til gavn for hele Frognsamfunnet.
Bente Bjerknes
Frogn KrF