Valgstyret i Frogn.

 

IMG_4594

Venstres Erik Lundeby har, både på nett og i Amtas papirutgave brukt tid og energi på å kritisere KrF for å støtte ordningen med at formannskapet er tillagt oppgaven som valgstyre; – uten å redegjøre for hvorfor. En av valgstyrets oppgaver er å vurdere, godkjenne eller forkaste stemmesedler. Stemmesedler forkastes når de, i henhold til bestemmelsene i valgloven, ikke er avgitt korrekt.

Valgstyret er bredt politisk sammensatt med representanter fra i alt 6 ulike partier. H (4), Ap (2) V(1) FrP (1), Sp (1), Sv(1), KrF (1) Kommunens administrasjon er sekretær for utvalget og har betydelig kompetanse på valglovens bestemmelser, og som valgstyret er forpliktet til å følge. For å dokumentere korrekt behandling kreves det en skriftlig rapport fra valgstyret som i hvert enkelt tilfelle begrunner hvorfor stemmen ble avvist, med henvisning til valgloven.

Ved kommunevalget i 2011 var det 7861 personer som avga stemme. Av disse ble 14 stemmer forkastet av valgstyret i Frogn – alle på formelt grunnlag. Hver enkelt stemme ble vurdert opp mot valglovens bestemmelser. Det skilles mellom forhold rundt selve stemmegivningen, (for eksempel at velger allerede har stemt i den kretsen vedk. allerede er manntallsført) og stemmeseddelen. For eksempel vil en stemme som mangler offentlig stempel bli forkastet.

Valgstyret er bredt sammensatt, og det kreves at hver enkelt stemme som det er tvil rundt avklares i forhold til valglovens detaljerte bestemmelser. KrF oppfatter nåværende ordning som trygg og med god kvalitetssikring. Dette er også i tråd med de vurderinger som ble gjort som følge av OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) sine innvendinger etter stortingsvalget 2009.

Bente Bjerknes,

Frogn KrF