Ber om at pasientene blir hørt.

Er folk egentlig fornøyd med legevakta i Follo slik den fungerer i dag?
Av Pål Brikt Olsen, amta.no
IMG_2079

Bente Bjerknes i Kristelig Folkeparti foreslår at det gjennomføres en brukerundersøkelse ved Follo kommunale legevakt, med framleggelsen av brukerundersøkelse og dens resultater.

Resultatet må foreligge senest høsten 2016, ifølge Bjerknes, som fikk kommunestyret med seg på forslaget.

– Årsaken til dette utspillet er at legevaktens årsmelding viser at det ikke har vært gjennomført brukerundersøkelse der pasientene blir hørt vedrørende sine erfaringer med legevakten, sier Bente Bjerknes.

– En slik brukerundersøkelse kan være et godt grunnlag som base for etableringen av det nye lokalmedisinske senteret som også skal inkludere legevakttilbud til våre innbyggere, sier hun.

Årsmeldingen fra legevakten beskriver en godt fungerende legevakt med stor grad av tillit og samarbeid mellom de ulike aktørene, men Bjerknes legger vekt på at den også beskriver krevende og komplekse saker knyttet til rus og psykiatri, samt at de møter mennesker i livskriser.

Det er blitt særlig vanskelig etter at Follo akutt team har redusert sine åpningstider, sier Bjerknes, som mener det er avgjørende at også disse pasientgruppene får kvalitetsmessig god hjelp på legevakten.